Ιστορικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Τοποθεσία - Υποδομές
Επιχειρήσεις
Κανονισμός Λειτουργίας
Εγκρίσεις - Έντυπα
Θερμοκοιτίδα
Συνεδρ. & Εκθεσ. Κεντρο
Ανακοινώσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα

Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου

 

 

Ιστορικό:

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οι ενέργειες για την υλοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου στο Ρέθυμνο ξεκίνησαν από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου το 1994 με τη εκπόνηση Προμελέτης για τη σκοπιμότητα ίδρυσης οργανωμένου χώρου υποδοχής των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα παραγωγής. Τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης και η αναγκαιότητα του έργου, όπως τονίζεται από την Πιλοτική Αναπτυξιακή Μελέτη του Νομού Ρεθύμνου (ΟΜΑΣ ΕΠΕ, ΕΤΑΜ ΕΠΕ Απρίλιος 95), για τη στήριξη της μεταποιητικής δραστηριότητας του Νομού με την παράλληλη προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, έθεσαν τις βάσεις για την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του έργου. Το ίδιο έτος ξεκίνησε η διερεύνηση του κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ.

1. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τον Οκτώβριο του 1995 εκπονήθηκε από την ΕΤΒΑ (Δ/νση ΠΑΒΥ) η Προμελέτη Σκοπιμότητας και Οικονομικής Βιωσιμότητας Ίδρυσης Βιοτεχνικού Πάρκου στο Ρέθυμνο, για την ένταξη του έργου στα ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999.
Από τη μελέτη προέκυψε ότι, με βάση την υφιστάμενη διάρθρωση της βιοτεχνίας του Ρεθύμνου, ένας αριθμός 150-200 μονάδων θα εγκατασταθούν στο ΒΙΟ.ΠΑ. και η απαραίτητη έκταση για την κάλυψη των αναγκών αυτών είναι περίπου 250 στρέμματα με ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδου 800-1000 τ.μ., ώστε να παρέχεται η ευχέρεια μελλοντικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Στις αρχές του 1996 συστήνεται, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΤΒΑ , ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ (Αρ. Συμβολαίου 9187 6/3/1996, Συμβολαιογράφου Γεωργίου Λουκάκη),(ΦΕΚ 1155/19.3.1996 Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ), με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου, στην οποία συμμετέχουν το ΕΒΕ Ρεθύμνου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και ο Δήμος Ρεθύμνου.

2. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Από τις δέκα τοποθεσίες που διερευνήθηκαν τέσσερις κρίθηκαν οι καταλληλότερες. Μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων, ο φορέας κατάφερε τελικά να αποκτήσει το Φεβρουάριο του 1997 μια έκταση 247 στρεμμάτων στην τοποθεσία 'Φούσκαλη - Λάκκος' της Κοινότητας Μέσης. Το ακίνητο βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αγ. Τριάδας και Χαρκίων και απέχει περίπου 11 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης αυτής ήταν το καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς, το χαμηλό κόστος απόκτησης της γης, η μικρή σχετικά απόσταση του ακινήτου από την πόλη του Ρεθύμνου και η συναίνεση της Κοινότητας Μέσης για τη δημιουργία του έργου, αντιλαμβανόμενη τη συνεισφορά του στη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Τον Απρίλη του 1998 ολοκληρώθηκε η αγορά μιας ακόμα έκτασης 38 περίπου στρεμμάτων στην ίδια τοποθεσία, η οποία αποτελεί συνέχεια των 247 στρεμμάτων και ανήκε και αυτή στην Κοινότητα Μέσης. Η συνολική έκταση που ανήκει σήμερα στη ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ είναι 285 στρέμματα.
Εκτιμάται, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ο.Α.ΔΥ.Κ. 12/97), ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι θετικές συνολικά, λόγω της ανάπτυξης της περιοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος, με τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και την επιβολή κανονιστικών μέτρων κατά το στάδιο εγκατάστασης των επιχειρήσεων και τον έλεγχο εφαρμογής του κατά το στάδιο λειτουργίας.
Η δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ένα προτεινόμενο μέτρο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της 8ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ρεθύμνου (Οκτώβριος 97), και εκτιμάται ότι ανταποκρίνεται άριστα στους στόχους του αναπτυξιακού προγράμματος για τον τομέα της τοπικής οικονομίας.
Η Κοινότητα Μέσης έχει προχωρήσει στην αγορά ακινήτων για την διάνοιξη του δρόμου πρόσβασης από τον οικισμό της Αγίας Τριάδας προς την έκταση του ΒΙΟ.ΠΑ σύμφωνα με τη σχετική Μελέτη χάραξης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύμνης, με τις υπ' αριθμόν 43/1997, 51/1997 και 58/1997 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τον Ιούνιο του 1997 ολοκληρώθηκε η Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) και κατατέθηκε Τεχνικό Δελτίο για την κατ' αρχήν ένταξη του έργου στα ΠΕΠ Κρήτης 94 - 99, με τίτλο Έργα Υποδομής ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ'. Η αναμενόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου περί καθορισμού των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών οδήγησε το Φορέα στην ανάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον Ο.Α.ΔΥ.Κ.. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στην Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 15 Δεκεμβρίου 1997 (ΟΑΔΥΚ έγγραφο με Αρ.Πρωτ. 4883/25.12.97).
Η εταιρεία ΒΙΠΕΤΒΑ ΑΕ ανέλαβε την επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Οικονομικής Βιωσιμότητας του Βιοτεχνικού Πάρκου και σε συνεργασία με τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. θα συντάξει και την Πολεοδομική - Ρυμοτομική μελέτη του ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, λόγω της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει σε ανάλογα έργα.
Στις 24 Φεβρουαρίου 1998, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνης γνωμοδότησε θετικά για την αναγνώριση της εταιρίας ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ως το Φορέα του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου και για την καταλληλότητα της επιλεγμένης περιοχής εγκατάστασης του έργου (Αρ. Απόφασης 4/2/24.02.98).
Στις 4/8/1998 κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ( Δ/νση Βιομηχ. Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος), ο Φάκελος αιτήσεως καθορισμού του ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και του Φορέα του.
Η έγκριση του ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, μετά τις χρονοβόρες διαδικασίες του Ν.2545/97 για τις Β.Ε.ΠΕ, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1999 με τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 8433/395 (ΦΕΚ 304 Β'/5.4.99).
Το Βιοτεχνικό Πάρκο Ρεθύμνου είναι η πρώτη Βιομηχανική, Επιχειρηματική Περιοχή (Β.Ε.ΠΕ) που εγκρίθηκε στην Κρήτη, από τις 4 που είχαν καταθέσει σχετικές αιτήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι τα τέλη του 1998.

4. ΠΟΡΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ
Μετά την έγκριση του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου από το Υπουργείο Ανάπτυξης τον Απρίλιο του 1999, ο Φορέας προχώρησε στην πολεοδόμηση του Βιοτεχνικού Πάρκου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Νόμο 2545/97 διατάξεις.
Τον Ιούλιο του 1999 είχαν ολοκληρωθεί η Πολεοδομική - Ρυμοτομική Μελέτη και οι Προκαταρκτικές Μελέτες των δικτύων υποδομής.
Με την υπ' αριθ. 9/6/26-5-99 απόφαση του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνου γνωμοδότησε θετικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου στη θέση 'Φούσκαλη - Λάκκος' του οικισμού Αγίας Τριάδας του Δήμου Αρκαδίου.
Το Σεπτέμβριο του 1999 εγκρίθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή των έργων υποδομής και τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ με την υπ' αριθ. 47645/2-9-1999 απόφαση.
Οι Οριστικές Μελέτες των δικτύων υποδομής (οδοποιίας, ύδρευσης, όμβριων, ακαθάρτων και ηλεκτροφωτισμού) και τα Τεύχη δημοπράτησης τους ήταν έτοιμα στις αρχές Δεκεμβρίου του 1999. Τον ίδιο μήνα ο Φορέας έχοντας οριστικοποιήσει το κόστος κατασκευής των έργων υποδομής, ζήτησε με σχετικό αίτημα του προς το Υπουργείο Ανάπτυξης την συμπλήρωση της εγκριτικής απόφασης 8433/395 με το επενδυτικό σχέδιο του ΒΙΟ.ΠΑ.
Η εγκριτική απόφαση του ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμό 5919/336 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 399 Β'/27-3-2000, η οποία καθορίζει το ύψος του επενδυτικού σχεδίου για την οργάνωση του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου και ανέρχεται σε 1,44 δις δραχμές.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης με την υπό αριθμό 2222/28-3-2000 απόφαση του ενέκρινε την ένταξη του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, με ποσοστό επιχορήγηση 60% επί του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
Στις 9 Φεβρουαρίου 2001 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 99 Δ/9-2-2001) η «Έγκριση μελέτης ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού όρων δόμησης και χρήσεων γης του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου σε έκταση 285,3 στρεμμάτων στη θέση 'Φούσκαλη-Λάκκος' του οικισμού Αγ. Τριάδας Δήμου Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνου ιδιοκτησίας 'ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ», σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1952πε/3474, 12-1-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.

Εγκρίσεις έργου, μελετών και χρηματοδότησης του έργου :
Εγκριτική απόφαση του ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 8433/395, ΦΕΚ 304 Β'/5.4.1999.
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των έργων υποδομής και τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ με την απόφαση 47645/2.9.1999 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
Έγκριση επενδυτικού σχεδίου με την υπ' αριθμό 5919/336 ΚΥΑ, ΦΕΚ 399 Β'/27-3-2000, η οποία καθορίζει σε 1,236 δις δραχμές (χωρίς το ΦΠΑ) το ύψος του επενδυτικού σχεδίου του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου.
Έγκριση Ένταξης του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, με την υπό αριθμό 2222/28-3-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.
Έγκριση μελέτης ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού όρων δόμησης και χρήσεων γης του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου σε έκταση 285,3 στρεμμάτων στη θέση 'Φούσκαλη-Λάκκος' του Δήμου Αρκαδίου Ρεθύμνου, ιδιοκτησίας 'ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου ΑΕ, ΦΕΚ 99 Δ'/9-2-2001.
Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου με την υπ' αριθμό 16680/774 ΚΥΑ, ΦΕΚ 45 Β'/22-1-2002, η οποία καθορίζει το ύψος του επενδυτικού σχεδίου του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου σε 1,523 δις δραχμές (χωρίς το ΦΠΑ).
Νέα Εγκριτική Απόφαση ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΚΥΑ 14727/811, ΦΕΚ 1240 Β'/ 1-9-2003 και ΚΥΑ 22002/1252, ΦΕΚ 1756 Β'/26-11-2003, η οποία καθορίζει σε 4.469.690,39 ? (χωρίς το ΦΠΑ) το ύψος της προβλεπόμενης δαπάνης του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου με την υπ' αριθμό 21030/1205 ΥΑ, ΦΕΚ 1691 Β'/18-11-2003.

Με την υπ' αριθμό Φ/Α/16.11/1.1/7796/733/21-7-2005, 'Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου και καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης' του Φορέα «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - (ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.)» του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης με προϋπολογισμό 5.318.931,56 ?.
Η Ιδία Συμμετοχή ανέρχεται σε 25% ήτοι 1.329.732,89 ? και ο δανεισμός σε 35% ήτοι 1.861.626,00 ?, ο οποίος έχει εγκριθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Στις 25/1/2006 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) για την εκπόνηση των μελετών, 1. Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων, 2. Επικαιροποίηση προϋπολογισμού δικτύων υποδομής, μονάδας καθαρισμού αποβλήτων και των τευχών δημοπράτησης τους, 3. Οριστική Μελέτη κτηρίου εξυπηρετήσεων- τεύχη δημοπράτησης, 4. Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου- φυτοτεχνική- τεύχη δημοπράτησης και 5. Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος - Σύνταξη κτηματολογίου.


ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων ρέθυμνο κρήτη δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι audio video radio streaming web design hosting crete rethymno ρέθυμνο κρήτη

powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες